Procedure

  • De mediator toetst of mediation voor u het meest geschikte middel is
  • Het te verwachten aantal bijeenkomsten wordt geschat
  • De kosten van de mediation en de verdeling hiervan

Indien gewenst, wordt hierna per telefoon of mail een datum voor een eerste mediationgesprek gepland. Afhankelijk van de zaak, kan de mediator cliënten eerst apart willen spreken, vóór het eerste gezamenlijke gesprek.

Vóór het eerste mediationgesprek

Vóór het eerste mediationgesprek, worden u de concept mediationovereenkomst, het MfN Reglement, de MfN gedragsregels en de Algemene Voorwaarden van Mediatio toegestuurd. Hierin worden de spelregels van de mediation bepaald.

In de mediationovereenkomst leggen we vast waar de mediation over gaat, bevestigen we dat u beiden vrijwillig aan de mediation deelneemt en maken we afspraken over vertrouwelijkheid en de onderlinge rolverdeling. Die komt er in het kort op neer dat ik de mediation neutraal en oplossingsgericht (bege)leid en dat u samen de baas bent over de oplossing.

Tijdens het eerste gesprek samen met de mediator wordt de mediationovereenkomst ondertekend.

De eigenlijke mediation

Hierna begint de eigenlijke mediation. Mediation is geen waarheidsvinding en een “welles nietes” discussie wil men te allen tijde vermijden. De mediator zal een constructieve communicatie bevorderen om de achterliggende belangen van het conflict op tafel te krijgen. Met oog voor het verleden richten we onze blik zo snel mogelijk op de toekomst. Wat is er voor nodig om een eind te maken aan deze kwestie?

Van hieruit kan gezocht worden naar en onderhandeld worden over de meest passende oplossingen in wederzijds belang. De gemaakte afspraken worden concreet en helder geformuleerd en vastgelegd in een juridisch bindende vaststellingsovereenkomst of afsprakenlijst. U krijgt de gelegenheid deze aan uw advocaat/adviseur voor te leggen vóór ondertekening; deze wordt dan ook aan de geheimhoudingsplicht gebonden.

Wilt u ook een executoriale titel verbinden aan de vaststellingsovereenkomst, dan kan dit via een notariële akte of door bekrachtiging door de rechter.

Betrekken van deskundigen

Als cliënten zich eerder hebben laten adviseren door een advocaat, of gedurende de mediation een advocaat inschakelen, dan kunnen zij er voor kiezen de advocaten ook aan de mediation te laten deelnemen. Op de advocaat rust dan dezelfde geheimhoudingsplicht als op de partijen die in de mediationovereenkomst geheimhouding zijn overeengekomen.

advocaat

Als de ander niet wil: partijbegeleiding

Behalve u zelf of de mediator kan ook Het Juridisch Loket de andere partij benaderen om mee te doen. Wanneer de ander toch niet wil, of wanneer u zelf liever alleen met de mediator in gesprek wil, kan de mediator u zogenaamde partijbegeleiding bieden zodat u beter in staat bent u op een constructieve manier in het conflict op te stellen en de ander over te halen hetzelfde te doen.

Hiervoor geldt een aangepast tarief.

Of bent u partij in een mediationtraject en wilt u daarbij ondersteund worden of advies krijgen? Wanneer u denkt dat u beter kunt onderhandelen met iemand die u daarin ondersteunt en coacht, dan begeleiden wij u graag. Ook als u liever niet zelf onderhandelt, maar u door ons wilt laten vertegenwoordigen. Maar ook wanneer u als u een onafhankelijk advies of second opinion wilt over de vaststellingsovereenkomst die in een mediationtraject is opgesteld staan wij u graag bij.